สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 41000
website : http://www.udonthani.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4222 1318 , 0 4222 3304
มหาดไทย 45423 , 45427