13.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.udonthani.go.th/InfoCenter/index.php/9/9-4

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี http://www.damrongdhama.moi.go.th/download/load/Manual.pdf