14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี  กรมการปกครอง https://www.dopa.go.th/public_service/service_guide

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี http://www.udonlandoffice.go.th/home/more-about-joomla/325-2019-04-25-08-38-16

https://www.cgd.go.th/cs/udn/udn/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99.html