2.ข้อมูลผู้บริหาร

นายวัฒนา  พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายสิธิชัย  จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย  จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี