21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://www.udonthani.go.th/procurement/